Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Suunnittelun ja seurannan asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin.

Punatiilisen rakennuksen seinä, jossa on ikkunoita.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat hallinnonalojen tavoitteet (tulostavoiteasiakirja), ministeriön hallinnonalaansa kuuluvien virastojen ja laitosten kanssa tekemät tulossopimukset ja Eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös ja ministeriön antamat kannanotot kirjanpitoyksikön ja valtion rahaston tilinpäätöksiin.

Muut suunnitelma-asiakirjat ovat luonteeltaan ministeriön omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia Eduskunnan tai Valtioneuvoston vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat lisäksi Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä mahdolliset ministeriön tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

Valtiotason sekä muiden hallinnonalojen ja kirjanpitoyksiköiden asiakirjat löytyvät Tutkihallintoa.fi-palvelusta.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Viraston toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään viraston toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot 4-vuotisena TTS-kautena. TTS on viraston itsensä laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta ministeriössä.

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot (Tutkihallintoa.fi)

Seurantatiedot

Tilinpäätös, Palkeiden tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

Ministeriön kannanotot viraston tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Henkilöstötilinpäätös/-kertomus

Vuosikertomukset

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Suunnitelmat

Strategiset suunnitelmat

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset VTV:n sivuilla.

Muut

Laki Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta 8.2.2009/179 (finlex.fi)

Vastuullisuusraportti