Päivitetyssä kehittämisen tiekartassa korostuvat tiedolla johtaminen, reaaliaikatalous ja digitalisaatio

18.10.2022 14:01

Tiekartan mukaisia kehittämistoimia edistetään parhaillaan. Laajaan tiekarttaan tehdyt päivitykset vuonna 2022 ovat lähinnä teksti- ja aikataulutarkistuksia.

Takaisin uutisiin

Kaksi valonheitintä pimeässä.

”Varmistamme valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien nykyaikaisuuden, toimintavarmuuden ja jatkuvuuden hallinnan siirtymällä enenemässä määrin pilviteknologiaan perustuviin ratkaisuihin vuoteen 2030 mennessä,” sanoo kehittämisestä vastaava johtaja Helena Lappalainen. ”Siirtymää valmistellaan yhteistyössä valtionhallinnon sisällä ja se toteutetaan yhteisesti sovittujen talous- ja henkilöstöhallinnon ratkaisujen pilvilinjausten mukaisesti,” hän jatkaa.

Tiekarttaan perustuvat kehittämistoimet menossa

Tiekartan mukaisia kehittämistoimia edistetään parhaillaan. Laajaan tiekarttaan tehdyt päivitykset vuonna 2022 ovat lähinnä teksti- ja aikataulutarkistuksia. Erityisesti tällä päivityskierroksella on panostettu menossa olevien projektien toimeenpanon tilannekuvauksiin.

Taloushallinnon kehittämisessä keskeistä on valtion taloushallinnon strategian linjaus kehittyä taloushallinnosta talouden hallintaan. Tavoitteen mukaan taloustietoa hallitaan ja hyödynnetään kaikilla tasoilla tuottavasti ja analyyttisesti. Taloushallinnon keskeiset toimijat työskentelevät tehokkaasti yhteisen palvelukeskustoimintamallin mukaisesti. Tämä sisältää yhteiset prosessit, tietorakenteet ja tietojärjestelmät. Onnistuminen edellyttää myös osaavaa ja motivoitunutta taloushallintohenkilöstöä.

Taloushallinnon kehittämisen toimeenpano etenee laajalla rintamalla mm. Kiekun taloushallinnon Ässä-kehittämishankkeessa (S/4 HANA) ja reaaliaikatalouden edistäminen Yrityksen digitaloushankkeen kautta. Palkeissa on otettu käyttöön AI-tiliöinti ostolaskuissa vuoden 2022 aikana. Valtion tilinpäätös laajennetaan sisältämään valtio-oikeushenkilö eli talousarviotalous, rahastotalous ja liikelaitokset (ilman tytäryhtiöitä).

Hankintatoimen kehittäminen nojaa Hankinta-Suomi -toimenpideohjelman pohjalta valmisteltuun Suomen julkisten hankintojen strategiaan. Valtion ja kuntien yhteistyö hankintatoimessa on tiivistynyt, kun samoja keskitettyjä palveluja ja ratkaisuja tarjotaan koko julkiselle sektorille. Tavoitteena on, että julkisten hankintojen vaikuttavuus ohjaa hankintoja ja sitä arvioidaan ja mitataan. Hankintojen johtamista toteutetaan tiedon pohjalta, kun reaaliaikaiset hankintatiedot tukevat johtamista ja läpinäkyvyyttä. Toimittajayhteistyö on aktiivista, strategiset toimittajat on tunnistettu ja seuranta on systemaattista.

Kehittämisen toimeenpanon keskiössä on hankintatoimi. Palkeiden Handi-hanke päättyy vuonna 2022 ja sen jälkeen jatkokehittämisen painopisteenä on mm. hankintasanomien ja sopimushallinnan toteutusprojektit, jotka tehdään vuoden 2023 aikana. Valtiokonttori ohjaa kansallisen hankintastrategian ja   Handi-toimintamallin toimeenpanoa valtionhallinnossa.

Valtion henkilöstöhallinnossa kehittämisen painopisteet määräytyvät hallitusohjelman tavoitteiden ja yhteisten linjausten mukaisesti. Valtion henkilöstöjohtamisen linjaukset ohjaavat sekä konsernitason että virastotason kehittämistä. Tämä näkyy esimerkiksi osaamisen hyödyntämisenä yli virastorajojen, jatkuvana oppimisena, vastuullisena ja valmentavana johtamisena ja monipaikkaisen työn edistämisenä. Valtion henkilöstöhallinnon tavoitteena on tuloksellinen toiminta, tiedolla johtaminen ja asiakaslähtöiset HR-palvelut.

Henkilöstöhallinnon toimeenpanon keskiössä on parhaillaan valtion rekrytointialustan uudistaminen sekä Osaavan ja valtion palkanlaskennan järjestelmän jatkokehittäminen. Seuraavaksi käynnistyy taloushallinnon Ässä-hankkeen sisarprojekti henkilöstöhallinnossa, kun SAP-teknologiamuutokset suunnitellaan ja toteutetaan nykyiseen Kiekun henkilöstöhallinnon ratkaisuun.

Tietojohtamisen kehittämisen keskeisenä tavoitteena on tietopohjaisen valmistelun ja päätöksenteon edistäminen valtionhallinnossa. Tietoa kertyy suuria määriä ja se pitää saada hyödynnettyä julkishallinnon eri tasoilla johtamisen ja päätöksenteon tueksi.  Näin edistetään valtionhallinnon tietojen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistetaan tiedon järjestelmällistä hyödyntämistä valtionhallinnossa toiminnan laadun, tuottavuuden ja päätöksenteon parantamiseksi.

Kehittämisen toimeenpanoa yhteistyönä

Kehittämisen toimeenpanoa tehdään niin Valtiokonttorissa kuin Palkeissa. Valtiokonttorin vastuulla on mm. valtionavustustoiminnan kehittämishanke sekä kuntatalouden tietopalvelun ja julkishallinnon yhteisen tietoarkkitehtuurin kehittäminen. Palkeiden johdolla edistetään Tahti-työnantajatiedon uudistamista, johdon raportoinnin kehittämistä sekä Kieku-raportoinnin ja henkilöstötutkimuksen uudistamista.  

Seuraavan kerran tiekartan päivitys tehdään keväällä 2023.

Lue tarkemmin tiekartan sisällöstä (pdf)

Jaa somessa

Takaisin uutisiin