Begäran om uppgifter

Du kan begära uppgifter om handlingar som förvaras hos Palkeet.

Anvisning om ifyllande av begäran om uppgifter

Du kan begära uppgifter om handlingar som förvaras hos Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet på basis av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Specificering av uppgifterna gör det enklare att hitta rätt uppgifter, varför man i datalagrens beskrivningar anger exempel på sökfaktorer, med vilka uppgifterna kan sökas i datalagren.

Palkeet som servicecenter hanterar uppgifter för kundernas räkning och handlingarnas ägare är kunder hos Palkeet. Således kan Palkeet endast lämna ut uppgifter med anknytning till Palkeets egna handlingar.

  • Om din begäran om uppgifter gäller uppgifter om Palkeets kunder, ska du kontakta den ifrågavarande kunden.
  • Begäran om uppgifter beträffande Palkeets handlingar görs genom att kontakta Palkeets registratorskontor: kirjaamo@palkeet.fi.

Palkeet gör inte uppgifter tillgängliga via det öppna gränssnittet och uppgifter med anknytning till Palkeets verksamhet publiceras inte i det öppna datanätet.

Utöva den registrerades rättigheter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

Enligt lagen om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (8.2.2019/179) ansvarar Palkeets kundämbetsverk för informeringen av den registrerade och agera som kontaktpunkt när den registrerade vill utöva sina rättigheter, till exempel korrigera sina uppgifter eller veta vilka uppgifter som behandlas om hen.

När du vill utöva dina rättigheter som registrerad, ska du kontakta representanten för din arbetsgivares personuppgiftsansvarige.