Kanalen för anmälan om missbruk

Via anmälningskanalen kan Palkeets anställda, kunder och intressenter tryggt anmäla misstankar om missbruk eller annan oetisk verksamhet.

Käsi lukitsemassa säilytyskaapin ovea.

Palkeets anmälningskanal

Skydd för anmälare

Skyddet för anmälare ger skydd för dem som anmäler missförhållanden. En anmälare är en person som i samband med sitt arbete upptäcker brott mot EU-rätten eller den nationella lagstiftningen till exempel vid offentlig upphandling, skydd av privatliv och personuppgifter eller nät- och informationssystemens säkerhet och gör en anmälan om detta i anmälningskanalen. Det är viktigt att anmäla missförhållanden för att förebygga hot mot allmänintresset och allvarliga olägenheter.

Med hjälp av skyddet för anmälare kan anmälarna anmäla missförhållanden på ett säkert sätt och så att deras identitet är skyddad. Informationen om anmälarens identitet är sekretessbelagd även vid den fortsatta behandlingen av anmälan.

Skyddet för anmälare grundar sig på lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen och Europeiska unionens direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten.
Skyddet för anmälare förbjuder motåtgärder mot anmälaren. Arbetsgivaren kan till exempel inte försämra anmälarens anställningsvillkor, avsluta hens anställningsförhållande eller permittera hen med anledning av anmälan.

Villkor för skyddet för anmälare

Det finns tre allmänna villkor för skyddet för anmälare:

 • Anmälaren har vid tidpunkten för anmälningen grundad anledning att tro att uppgiften om överträdelsen är korrekt.
 • Uppgiften om överträdelsen hör till tillämpningsområdet för lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen.
 • Anmälaren anmäler ett missförhållande som upptäckts i samband med sitt arbete.

Vilka typer av missförhållanden kan anmälas?

Man kan anmäla om överträdelser av EU-rätten eller den nationella lagstiftningen som

 • är straffbara
 • kan leda till påföljdsavgift eller
 • allvarligt kan äventyra tillgodoseendet av allmänintresset.

Anmälningar kan lämnas om missförhållanden som upptäckts inom följande områden:

 • offentliga upphandlingar med undantag för försvars- och säkerhetsupphandlingar
 • finansiella tjänster, produkter och marknader
 • förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
 • produktsäkerhet och överensstämmelse
 • trafiksäkerhet
 • miljöskydd
 • strål- och kärnsäkerhet
 • livsmedels- och fodersäkerhet samt hälsa och välbefinnande för djur
 • folkhälsa enligt artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
 • konsumentskydd
 • skydd av privatliv och personuppgifter
 • säkerhet i nätverks- och informationssystem.

Dessutom kan anmälningar lämnas om

 • överträdelser av reglerna om Europeiska unionens finansförvaltning eller utgifter eller om insamling av unionens inkomster eller medel
 • överträdelser av reglerna om beviljande, användning eller återkrav av bidrag eller statligt stöd
 • överträdelse av konkurrensreglerna
 • brott mot skatteregler för företag och samfund eller arrangemang för att få skatteförmåner
 • brott mot lagstiftningen om skyddet för konsumenter.

Hurdana personer kan få skydd för anmälare?

Skyddet enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen ges till anmälare som anmäler missförhållanden som upptäckts i samband med sitt arbete.

Anmälaren kan

 • stå i arbets- eller tjänsteförhållande
 • vara en självständig yrkesutövare
 • vara aktieägare
 • vara medlem av ett samfunds eller en stiftelses styrelse eller ett förvaltningsråd eller vara en verkställande direktör
 • vara en frivilligarbetare
 • vara en praktikant.

Anmälaren kan också anmäla överträdelser som skett under förhandlingar som föregick arbetet eller under hens arbete som redan slutat. En anmälan kan lämnas även om förhandlingarna inte lett till att arbetet inleds.

Dessutom ges skyddet till en person som bistår anmälaren i anmälningsförfarandet eller kontaktar anmälaren och som på grund av sitt arbete eller sin ställning också riskerar att bli föremål för motåtgärder med anledning av anmälan. En sådan person kan vara till exempel arbetsplatsens förtroendeman, förtroendeombud, arbetarskyddsfullmäktig, annan representant för personalen eller anmälarens avtalspart, arbetskamrat eller släkting.

Hur lämnas anmälan?

Anmälan om eventuellt missförhållande kan lämnas i Palkeets anmälningskanal. Palkeet tar inte emot anonyma anmälningar.

Bekanta dig med de allmänna villkoren för skyddet för anmälare innan du lämnar anmälningen:

 • Anmälaren har vid tidpunkten för anmälningen grundad anledning att tro att uppgiften om överträdelsen är korrekt.
 • Uppgiften om överträdelsen hör till tillämpningsområdet för lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen.
 • Anmälaren anmäler ett missförhållande som upptäckts i samband med sitt arbete.

Det är straffbart att avsiktligt lämna felaktiga uppgifter och det kan leda till skadeståndsskyldighet.

Lämna alltid anmälan i första hand i Palkeets anmälningskanal. Om du dock har grundad anledning att tro att åtgärder inte har vidtagits inom utsatt tid på basis av en anmälan till Palkeet eller om man inte effektivt kan ingripa i överträdelsen eller om du upplever att du kan bli föremål för motåtgärder på grund av anmälan, kan du anmäla ett missförhållande som konstaterats i samband med arbetet till justitiekanslersämbetets centraliserade rapporteringskanal, enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen.

Lämna en anmälan.

Du får ett lösenord när du skickat anmälan. Spara det. Med lösenordet kan du följa din anmälan. Om du tappar bort lösenordet kan du inte följa din anmälan.

Följ behandlingen av anmälan.

Behandling av personuppgifter

Läs mer om behandlingen av personuppgifter i Palkeet på sidan om skydd för personuppgifter.

Anvisning för att anmäla ett missförhållande

1. Missförhållandet ska anmälas skriftligen

Anmälan kan endast göras i eget namn. Systemet ger anvisningar när anmälan görs och via det kan man kommunicera med anmälaren. Anmälan är endast tillgänglig för de personer som ansvarar för behandlingen av anmälan.

Anmälningar som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen, kan i andra hand göras i den centraliserade rapporteringskanalen som upprätthålls av justitiekanslersämbetet i situationer som avses i 8 § i lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen. Sådana är till exempel situationer där anmälaren har grundad anledning att tro att tillräckliga åtgärder enligt 16 § inte har vidtagits på basis av den interna anmälan inom utsatt tid, att det inte är möjligt att ingripa effektivt i överträdelsen på basis av den interna anmälan eller att anmälaren har grundad anledning att tro att hen riskerar att bli föremål för motåtgärder på grund av anmälan.

2. Mottagande av en anmälan och lägesbedömning

Vid Palkeet undersöks ärendet av en namngiven och begränsad grupp av personer som ansvarar för behandlingen av anmälningar och som har utsetts i Palkeets arbetsordning.

De personer som utsetts till att behandla anmälningarna kan kalla andra tjänstemän eller interna granskare vid Palkeet som sakkunniga behandlare av ett enskilt ärende. Om någon av de utsedda personerna i behandlingsförfarandet är jävig, deltar hen inte i behandlingen av ärendet.

Om alla personer som utsetts till behandlingsförfarandet är jäviga utser Palkeets verkställande direktör nya oberoende personer som ansvarar för behandlingen av ärendet. Om den verkställande direktören är jävig i ärendet, överförs ärendet till finansministeriet i enlighet med en process som finansministeriet bestämt.

De personer som utsetts till behandlingsförfarandet för att ansvara för behandlingen av anmälningar ansvarar för förbehandlingen och lägesbedömningen av en anmälan. I behandlingsförfarandet fattas först ett beslut om huruvida det är fråga om en anmälan som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen, en anmälan om missförhållande som behandlas enligt annan gällande lagstiftning eller en anmälan som inte hör till anmälningskanalen och som styrs till en annan process, såsom kundrespons.

3. Lämnande av mottagningsbekräftelse eller annat meddelande till anmälaren

Palkeet skickar en mottagningsbekräftelse till anmälaren inom sju dagar från mottagandet av anmälan.

Om det är tydligt att anmälan inte hör till anmälningskanalen som en anmälan om missförhållande, ska anmälaren underrättas om att ärendet har överförts till en annan behandlingsprocess eller till en annan ansvarspart. Dylika situationer kan vara till exempel att överföra kundrespons till rätt process inom Palkeet. Om det inte är nödvändigt att överföra anmälan till en annan behandlingsprocess eller till en annan ansvarspart, ska anmälaren underrättas om att inga ytterligare åtgärder vidtas. En dylik anmälan kan till exempel vara en fullständigt bristfällig eller uppenbart ogrundad anmälan.

4. Bedömning av fortsatta åtgärder vid undersökningen

Om det är fråga om en anmälan om missförhållande som hör till anmälningskanalen, bedömer de personer som ansvarar för behandlingen av Palkeets anmälningar de fortsatta åtgärder som behövs för undersökningen och kallar vid behov Palkeets egna tjänstemän eller interna granskare till att undersöka ärendet.

5. Undersökning av en anmälan

De personer som utsetts till behandlingsförfarandet och som ansvarar för behandlingen av anmälningarna är Palkeets tjänstemän och samordnar utredningen. De sakkunniga som kallats att göra undersökningen utreder och undersöker anmälan och begär vid behov anmälaren om ytterligare information via anmälningskanalen. Om anmälan visar sig vara korrekt, ska de personer som ansvarar för behandlingen av anmälan enligt Palkeets arbetsordning anmäla ärendet till den behöriga parten inom ämbetsverket för att åtgärder ska kunna vidtas för att ingripa i överträdelsen. De personer som ansvarar för behandlingen av anmälan föreslår nödvändiga fortsatta åtgärder utgående från sina upptäckter.

6. Meddelande om åtgärder till anmälaren

De personer som ansvarar för behandlingen av anmälan om missförhållande ska underrätta anmälaren om fortsatta åtgärder inom tre månader från det att anmälan om missförhållande har mottagits. Vid underrättelsen om åtgärder används samma sätt som i mottagandebekräftelsen av anmälan om missförhållande.

Information om åtgärderna lämnas i den omfattning som är möjlig med beaktande av tidsgränsen på tre månader, sekretess och andra omständigheter.

7. Resultat av anmälans utredning, beslut om fortsatta åtgärder, korrigerande åtgärder och avslutande av behandlingen

Som ett resultat av undersökningen avslutar Palkeet i enlighet med sin arbetsordning om fortsatta åtgärder och om verkställandet av dem eller konstaterar att anmälan inte leder till åtgärder. Korrigerande åtgärder kan till exempel inkludera utveckling av processer, kontroller eller intern kontroll, avtalsärenden, personaladministrativa åtgärder, polisanmälan, rättshandlingar eller dylikt.

Om anmälan om missförhållande gäller den verkställande direktören, överförs utredningen av anmälan och beslutande om fortsatta åtgärder till finansministeriet. I mån av möjlighet meddelas anmälaren senare även om undersökningens slutliga resultat.

8. Dokumentation, registrering och arkivering av behandlingen som gäller anmälans ärende

Palkeet ansvarar för förvaringen av material som uppkommit vid behandlingen av anmälan i enlighet med gällande lagstiftning och organisationens arkiveringsplan.

De personer som ansvarar för behandlingen av anmälan skapar en sammanställningsfil av anmälningskanalens dokumentation, som arkiveras i ärendehanteringssystemet tillsammans med de beslut som fattats i ärendet.

Efter arkiveringen raderas dokumentationen från den tekniska anmälningskanalen, om anmälan har gjorts via den. Materialets offentlighet bestäms enligt gällande lagstiftning.